Start aanmeldproces

Heeft u interesse in individuele begeleiding vanuit Heuvelhof? Wij vragen u dan om het volgende formulier in te vullen en naar ons te e-mailen. Het formulier dowloadt u hier.
Heeft u een andere hulpvraag, neem dan telefonisch contact op.

Wij hebben een flexibel team, daardoor is er veel mogelijk. Mocht de gewenste dag vol zijn, dan zoeken wij graag mee naar een oplossing.
Om de continuïteit van de zorg te waarborgen werken wij met vaste roosters. Mochten de reguliere tijden wijzigen door bijvoorbeeld een vakantie, dan dient deze dag opnieuw aangevraagd te worden. Wij zijn het hele jaar geopend met uitzondering van Koningsdag, de kerstdagen en nieuwjaarsdag. 

Werkwijze

Om goede zorg te kunnen verlenen, dient er voorafgaand aan de start van de zorg een inschatting gemaakt te worden omtrent de hulpvraag van de cliënt en of Heuvelhof kan bieden wat nodig is. Tevens wordt er een inschatting gemaakt of de cliënt voldoet aan de inclusiecriteria van Heuvelhof.

Op basis van de informatie uit het aanmeldformulier wordt alvast een eerste inschatting gemaakt of Heuvelhof de zorgvraag kan beantwoorden. Er wordt na het beoordelen van het aanmeldformulier contact opgenomen door Heuvelhof om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in de plannen op locatie van Heuvelhof. Dit is een rondleiding, waarbij uitleg gegeven wordt over de mogelijkheden van Heuvelhof en er wordt getracht een beeld te schetsen van onze hulpverlening. Tevens wordt er een tweede inschatting gemaakt van de hulpvraag. Als beide partijen inschatten dat zorg vanuit Heuvelhof gepast is, zal er een beschikking aangevraagd worden. Heuvelhof kan hierbij assisteren indien nodig.

Het is afhankelijk van welke financieringsvorm ingezet zal worden, worden de volgende stappen doorlopen:
- Persoonsgebonden budget: Er wordt bij het Centrum Jeugd en Gezin een aanvraag ingediend voor zorg vanuit Heuvelhof. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ouders. Het wisselt per gemeente wat hiervoor nodig is. Bij het verstrekken van aanvullende informatie of het invullen van een budgetplan kan Heuvelhof ingeschakeld worden. Tot de gemeente de aanvraag heeft beoordeeld en er een beschikking is afgegeven, kan de zorg niet gestart worden, tenzij ouders bereid zijn de zorg zelf te financieren wanneer er door de gemeente besloten wordt geen beschikking af te geven.
- Zorg in Natura via contractering SBJH: Wanneer er interesse is in het afnemen van onze zorg, wordt er een aanvraag neergelegd bij de gemeente. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ouders. 

Zodra er een akkoord is voor het inzetten van zorg vanuit Heuvelhof, zal er naar de planning gekeken worden. Het is niet mogelijk al een dag vast te zetten voorafgaand aan het verstrekken van het akkoord. Er wordt zo spoedig mogelijk een intake ingepland. Deze dient afgenomen te zijn voordat de begeleiding van start zal gaan. De intake biedt de cliënt en/of vertegenwoordiger de mogelijkheid om naast het klachtenbeeld en andere relevante informatie alvast een duidelijke doelstelling te formuleren voor de korte en lange termijn, zodat dit direct meegenomen kan worden in de begeleiding.